sgk-tesvikleri

Tüm SGK Teşvikleri 2017

Yürürlükteki bulunan SGK teşvikleri sırasıyla aşağıda yer almaktadır.

1- Borcu Olmayanlara % 5 Lik İndirim

Kanun : 5510 Sayılı Kanun 81.Madde

Yürürlük Tarihi : 01.10.2008

Teşvik Süresi : Süresiz

Prim Destek Oranı İşveren Hissesinde % 5 Lik İndirim (Brüt Ücret Üzerinden)

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20’sidir. Bunun % 9’u sigortalı hissesi, % 11’i işveren hissesidir.  Bu teşvik, ile % 11 olan işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazinece karşılanacağı öngörülmektedir.

Şartlar Ve Yapılması Gerekenler

 • Aylık prim ve hizmet belgeleri (APHB) yasal süresi içinde verilmelidir.
 • Kesinleşmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmamalıdır
 • Aylık prim ve hizmet belgesi (APHB) gönderilirken 5510 Kanun türü ile sisteme girilmelidir.
 • AHPB ler zamanında tahakkuk ettirilip zamanında ödenecek
 • Sigortasız işçi çalıştırılmamalıdır. ( Tespit edirse 1 yıl boyunca teşviklerden yararlanılamaz.)
 • İhale konusu işler kapsama girmemektedir
 • Teşvikten yararlanılabilmesi için sigortalı sayısının önemi ve ilave sigortalı çalıştırılma zorunluluğu yoktur.

Uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar için uygulanacak.Dolayısı ile SGDP ve Çırak, kursiyer, öğrencilerin yararlanması mümkün olmayacak.

2- İşsizlik Maaşı Alanın İstihdamına İlişkin İndirim

Kanun : 4447 Sayılı Kanun 50.Madde

Yürürlük Tarihi :01/10/2009

Teşvik Süresi : Süresiz ( İşsizlik sigortası süresi kadar )

Prim Destek Oranı :  İşçi ve İşveren Hissesi Tamamı (Kısa Vadelilerin Sadece %1 ) (Spek Alt)

Bu Teşvik uyarınca, kısa vadeli sigorta kolları priminin 1 puanlık kısmı, malullük yaşlılık ve ölüm sigortası priminin tamamı, ve genel sağlık sigortası priminin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Şartlar Ve Yapılması Gerekenler

 • 01.10.2009 ve sonrasında işe alınmış olması
 • İşe giriş tarihi itibariyle işçinin işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması
 • Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması
 • İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması
 • Sigortasız işçi çalıştırılmamalıdır. ( Tespit edirse 1 yıl boyunca teşviklerden yararlanılamaz.)
 • İhale konusu işler kapsama girmemektedir
 • AHPB ler zamanında tahakkuk ettirilip zamanında ödenecek
 • İşverenler, ilgili sigortalıya ait işsizlik süresini gösterir belgeyi, hak kazandığı tarihi gösterir belge ile birlikte SGK’ya bizzat başvurmalıdır.

3- Ar-Ge SGK Prim Desteği

Kanun : 5746 Sayılı Kanun

Yürürlük Tarihi :01/10/2009

Teşvik Süresi : Süresiz (Ar-Ge Projesi Süresince Ve Maksimum 5 Yıl)

Prim Destek Oranı :  İşveren Hissesine % 50 İndirim (Spek İn Tamamı Üzerinden)

Şartlar Ve Yapılması Gerekenler

 • AHPB ler zamanında tahakkuk ettirilip zamanında ödenecek
 • Sigortasız işçi çalıştırılmamalıdır. ( Tespit edirse 1 yıl boyunca teşviklerden yararlanılamaz.)
 • Tam zamanlı Ar-Ge Personeline uygulanır uygulanır.
 • Tam zaman eşdeğer Ar-Ge personelinin %10 u kadar Ar-Ge destek personeline uygulanır.

4 – Özürlü İşçi İstihdamı (Kontenjan Dahilinde)

Kanun : 4857 Sayılı Kanun 30.Madde

Yürürlük Tarihi :01/07/2008

Teşvik Süresi : Süresiz

Prim Destek Oranı :  İşveren Hissesine % 100 İndirim

Şartlar Ve Yapılması Gerekenler

 • 50 kişiyi geçen iş yerlerinde özürlü çalıştırma zorunluluğu kapsamında çalıştıranlara uygulanır.
 • AHPB ler zamanında tahakkuk ettirilip zamanında ödenecek)
 • Sigortasız işçi çalıştırılmamalıdır. ( Tespit edirse 1 yıl boyunca teşviklerden yararlanılamaz.)

5- Özürlü İşçi İstihdamı (Kontenjan Fazlası )

Kanun : 4857 Sayılı Kanun 30.Madde

Yürürlük Tarihi :01/07/2008

Teşvik Süresi : Süresiz

Prim Destek Oranı :  İşveren Hissesine % 100 İndirim

Şartlar Ve Yapılması Gerekenler

 • Kontenjan fazlası veya özürlü çalıştırma zorunluluğu olmayan işyerlerinde uygulanır.
 • AHPB ler zamanında tahakkuk ettirilip zamanında ödenecek)
 • Sigortasız işçi çalıştırılmamalıdır. ( Tespit edirse 1 yıl boyunca teşviklerden yararlanılamaz.)

6- 6 Aydır İşsiz Olan Ve Son 6 Ayın İşçi Sayısına İlave Olan 18-29 Yaş Aralığında Erkek Ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalı Çalıştırma İstihdamı  ( 6111 Sayılı Torba Yasası ile Sağlanan Prim teşviki )

Kanun : 4447 Geçici 10.Madde

Prim Destek Oranı : İşveren Hissesinde %100 Lik İndirim (Brüt Ücret Üzerinden %5 ‘Lik İndirim Düşüldükten Sonra)

18 yaşından büyük 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılar yönünden;

 • Mesleki yeterlilik belgesine sahip olup bu alanda piyasadan işe alınanlar 48 ay yararlanacak.
 • Mesleki yeterlilik belgesine sahip olup bu alanda iş-kurdan işe alınanlar 54 ay yararlanacak.
 • Mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi veya İş-kur tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren işçileri alanlarında çalıştırmak kaydıyla piyasadan alınanlar 36 ay yararlanacak.
 • Mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi veya İş-kur tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren işçileri alanlarında çalıştırmak kaydıyla İş-kurdan alınanlar 42 ay yararlanacak.
 • Yukarıda sayılan özelliklerin hiç birine sahip olmayarak piyasadan alınanlar 24 ay yararlanacak.
 • Yukarıda sayılan özelliklerin hiç birine sahip olmayarak İş-kurdan alınanlar 30 ay yararlanacak. 29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden;
 • Mesleki yeterlilik belgesine sahip olup Mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi veya İş-kur tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren işçileri alanlarında çalıştırmak kaydıyla piyasadan alınanlar 24 ay yararlanacak.
 • Mesleki yeterlilik belgesine sahip olup Mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi veya İş-kur tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren işçileri alanlarında çalıştırmak kaydıyla İş-kurdan alınanlar 30 ay yararlanacak.
 • Yukarıda sayılan özelliklerin hiç birine sahip olmayarak İş-kurdan alınanlar 6 ay yararlanacak. Ayrıca 29 yaşını doldurmuş olup olmadığına bakılmaksızın;
 • 01.03.2011 tarihinden sonra işe alınan ve işe alındıktan sonra mesleki yeterlilik belgesi alan, mesleki ve teknik eğitim bitiren sigortalılar 12 ay yararlanacak.

Şartlar Ve Yapılması Gerekenler

 • Her işçi sadece tek teşvikten yararlanabilecek)
 • AHPB ler zamanında tahakkuk ettirilip zamanında ödenecek)
 • Kurum sigortasız işçi çalıştırıldığını tespit ederse 1 yıl boyunca teşviklerden men cezası

Sigortalı yönünden;

a) 1.3.2011 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) 18 yaşından büyük olması,

c) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

ç) Fiilen çalışması gerekmektedir.

İşyeri yönünden;

a) Özel sektör işverenlerine ait olması,

b) Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

c) Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

d) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi,

e) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir

 7-  10’dan Fazla Çalışanı Bulunan Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan işyerlerin Yararlanabileceği SGK Teşviki ( 6645 Sayılı Yasası ile Sağlanan Teşvik )

Kanun : 4447 Sayılı Kanun Geçici Madde

Prim Destek Oranı : İşyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle yüzde 1 olarak alınır.

Şartlar Ve Yapılması Gerekenler

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması,
 • 10’dan fazla çalışanı bulunması,
 • 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemiş olması, gerekiyor.

Türkiye genelinde birden fazla kayıtlı çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin çalıştırdığı toplam çalışan sayısı esas alınacak.Örneğin çok tehlikeli işyerleri olmak koşulu ile İstanbul’da 5 işçi, Ankarada 7 işçi çalıştıran bir işveren bu teşvikten yararlanabilir.

Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi halinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilir. İşverenler öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri halinde bu teşvikten yeniden yararlanırlar.

Teşvikten yararlanan işverenlerden;  iş kazalarını bildirmeyenler teşvikten yararlanmaya devam etmesi halinde  iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri alınır ve bu teşvikten beş yıl süre ile yararlanmaları yasaklanır.

8- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşviki ( 6704 Sayılı Torba Kanun’la İşverenlere Getirilen Yeni Teşvik )

Kanun : 6704 Sayılı Kanun 11.Madde

Yürürlük Tarihi :26/04/2016

Teşvik Süresi : İşverenler söz konusu teşvikten sigortalının işe başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle yararlanabileceklerdir.

Prim Destek Oranı :  İşveren Hissesine % 100 İndirim

Şartlar Ve Yapılması Gerekenler

Sigortalılar yönünden aranılan şartlar

 • Sigortalının işe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşıyor olması
 • İşe başladığı tarihten önce 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60/1-c alt bendi (hanehalkı kişi başı gelir tutarı brüt asgari ücretin 1/3’ünden az olan) kapsamında genel sağlık sigortalısı olması
 • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında olması, teşvikten yararlanacak olan işyeri için aranılan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar

 • İşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması,
 • Sigortalıların işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınmış olması
 • Cari aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmiş olması
 • Sigortalıların tamamına ait cari ay sigorta primlerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca karşılanmayan tutarının yasal süresi içinde ödemesi
 • Kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya borçların taksitlendirilmiş/ yapılandırılmış ve bunların bozulmamış olması
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde herhangi bir tespitin yapılmamış olması

Teşvik tutarı

Kapsama giren sigortalıların 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde sayılan ve 5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Örnek: Gerekli şartları taşıyan A sigortalısının X işyerinde 1 Mayıs 2016 tarihinde 2 bin TL brüt ücret ile çalışmaya başladığını ve söz konusu sigortalının, işyerinin 2015 yılındaki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edildiğini varsayalım. Bu durumda, söz konusu sigortalıdan dolayı yararlanılacak olan teşvik aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

HESAPLANMA ŞEKLİ
Açıklama Hesaplama Tutar
Toplam prim tutarı 2.000 x % 37,5 750 TL
5  Puanlık indirim 2.000 x % 5 100 TL
6704 sayılı teşvik 1.647 TL x % 15,5 (%20,5-5) 255.29 TL
Yararlanılan toplam teşvik 100 TL + 255.29 355.29 TL
SGK ya ödenecek prim tutarı 750 TL – 355.29 394.71 TL

9- Korumalı İşyerinde Engelli Çalıştıran İşyerine Ücret Desteği

Korumalı işyeri, işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerini ifade ediyor. Yani bir bakıma özellikle engelli istihdamı ile faaliyetini devam ettirme amacı güden işyerleri korumalı işyeri sayılıyor.

Korumalı işyeri sayılmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor.

En az sekiz engelli işçinin çalıştığı işyerinin işvereni, korumalı işyeri statüsünün kazanılması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmalı.

Ayrıca korumalı işyerlerinde çalışacak engelli bireylerin sayısının toplam işçi sayısına oranı %75’ten az olamıyor. Örneğin, 12 işçisi bulunan bir işyerinin korumalı işyeri sayılması için en az 9 işçisinin engelli olması gerekiyor.

Korumalı işyerinde; işyeri yöneticisi ile mesleki ve teknik eğitim alanında yükseköğrenim görmüş veya usta öğreticilik yeterliliğini haiz eğitici personel istihdamı da zorunlu.

Korumalı işyerlerinde çalışan engelli bireylerin;

 • a) En az %40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli olması,
 • b) İŞKUR’a kayıtlı olması,
 • c) 15 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir.

Ücret desteğinden yararlanmak isteyen korumalı işyerleri işverenlerinin gerek prim gerekse de vergi borcunun olmaması gerekir.

Bu niteliklere sahip korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelli personellerin ücretleri tam ve zamanında ödeniyorsa devlet tarafından ücret desteği sağlanmaktadır. Ücret destek tutarı, bakıma muhtaç engelli aylığı tutarı kadar olacak, yani 2016 yılı için 453.25 TL olacaktır. Korumalı işyerlerinin çalıştırılması zorunlu olan engelli personel sayısının üzerinde engelli personel istihdam edilmesi halinde ise 90.65 TL’lik ek ücret desteği sağlanacak bu durumdaki her engelli personel için 543.90 TL devlet tarafından ödenecektir

10- İşbaşı Eğitimli Genç İstihdamı Teşviki ( 6645 Sayılı Yasası ile Sağlanan Prim teşviki )

Kanun : 4447 Geçici 15.Madde

Teşvikin Kapsamı

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan İş-Kur tarafından 31.12.2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 4/a (SSK) sigortalılığı kapsamında işe alınması ve işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla, işe alındıkları işyerinin,

 • İmalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay,
 • Diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile,

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar İşsizlik Fonundan karşılanıyor. Tabii bu teşvikten önce 5 puanlık indirim teşvikinin uygulanması gerekiyor.

30.06.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu 42 ve 30 aylık süreler altı ay artırımlı olarak uygulanmıştı.

Şartlar Ve Yapılması Gerekenler

İşçi Yönünden

Teşvike konu sigortalının

 • 31.12.2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış ve işbaşı eğitim programının bitimini izleyen en geç üç ay içinde işe başlamış olması,
 • 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük olması,
 • Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin bir meslek alanında işe alınmış olması,
 • 23.04.2015’den sonra işe alınmış olması,

Gerekiyor.

İşe başladığı tarihte 18 yaşından küçük olan çalışanların diğer şartlarını sağlasa bile bu teşvikten yararlanmaya başlaması 18 yaşını doldurduğu tarihten sonra mümkün bulunuyor.

İşveren Yönünden

Teşvikten faydalanacak işverenin;

 • Özel sektör işvereni olma,
 • Sigortalıyı işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında o işyerinden bildirilen (Alt+asıl işveren dahil toplam) sigortalı sayısının üzerinde bir ilave olarak çalıştırıyor olma,
 • Prim bildirim ve ödemelerinin zamanında yapılması,
 • Yasal ödeme süresi geçirilmiş sigorta primi, işsizlik primi, İPC, gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması,
 • Sigortasız işçi çalıştırma tespitine konu olmama,

11- 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Getirilen Teşvik (SGK Prim desteği ve GV stopaj desteği  )

Kanun : 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ( Madde 17/18 )

Yürürlük Tarihi :01/07/2008

Teşvik Süresi : 01/02/2017 – 31/12/2017

Prim Destek Oranı :  

Teşvikten yararlanılacak süre içinde, sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak ve destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Sağlanan günlük destek tutarı olan 22,22 TL, günlük asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken işçi ve işveren payı sigorta primi ve işsizlik sigortası primi toplamına (59,25 TL X %37,5=22,22 TL) karşılık gelmektedir.

Buna göre, Aylık Prim Destek Tutarı = 22,22 TL X 30 gün =666,60 TL olacaktır. İşe alınan sigortalının brüt ücreti asgari ücretten daha fazla olursa, aşan kısma ilişkin işçi ve işveren payı sigorta primi ve işsizlik primi tutarları ayrıca ödenecektir

Gelir vergisi ve damga vergisi teşviki

Yeni istihdam gelir vergisi teşviki, 01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar için uygulanacak olup 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olacaktır. Sigortalı ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

Yeni istihdam gelir vergisi teşviki kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.

Şartlar Ve Yapılması Gerekenler

Prim teşvikinden yararlanma şartları: Prim teşvikinden yararlanılabilmesi için aşağıda belirtilen şartların bulunması gerekmektedir.

a) Sigortalılar yönünden

 • 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
 • İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi

b) İşverenler yönünden

 • İşyerinin özel sektör işverenlerine ait bir işyeri olması,
 • Sigortalının 1/2/2017-31/12/2017 tarihleri arasında işe alınması,
 • 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olmaları,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi,
 • Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal süresinde ödemesi,
 • SGK’ya muaccel hale gelmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
 • Kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalı çalıştırıldığına dair herhangi bir tespitin olmaması, gerekmektedir.

Kaynak: www.Muhasebex.com